تور استانبول 6و9 فروردین 1401 (5شب)

هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : افزایش نرخ پکیج در توضیحات درج شده
2 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,390,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت/ ترانسفر فرودگاهی/ بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور استانبول از تهران 5 شب و 6 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز.
تاریخ  6 فروردین مبلغ  یک میلیون تومان و 9 فروردین مبلغ 500 هزار تومان افزایش نرخ دارد .
نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.
پکیج براساس پایه نرخ پروازی محاسبه گردیده است.
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** تلفن دفتر: 88454551_021
*** تلفن تماس در ساعات غیر اداری : 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX