تور استانبول 9و10 فروردین 1401 (3شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • SAW فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 12:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 12:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,415,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,855,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,585,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,585,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,825,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,335,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,335,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,855,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,415,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,415,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,335,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,335,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,890,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,185,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,855,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,815,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,335,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,145,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,335,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,775,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت/ ترانسفر فرودگاهی/ بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور استانبول از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.
پکیج براساس پایه نرخ پروازی محاسبه گردیده است.
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 

*** تلفن تماس: 88454551-021

*** تماس در ساعات غیراداری: 1454551-0903


6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX