تور استانبول 28 خرداد 1401 (4شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت سفر 17:15
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 17:15
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت سفر 10:55
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 10:55
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,065,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,665,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,645,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,305,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,905,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,445,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,185,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت/ ترانسفر فرودگاهی/ بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور استانبول از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.
پکیج براساس پایه نرخ پروازی محاسبه گردیده است.
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 

تلفن تماس: 88454551-021

تماس در ساعات غیراداری: 1454551-0903

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX