تور استانبول 21 تیر 1401 (4شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت سفر 17:15
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 17:15
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت سفر 10:55
 • مدت سفر 03:00
 • ساعت سفر 10:55
 • مدت سفر 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,505,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,035,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,335,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,665,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,875,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,995,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,425,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,675,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 خدمات : بلیط رفت و برگشت/ ترانسفر فرودگاهی/ بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 مدارک :
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور استانبول از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابراسا پرواز
*نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.
*پکیج براساس پایه نرخ پروازی محاسبه گردیده است.
*تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
*برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 

تلفن تماس: 88454551-021

تماس در ساعات غیراداری: 1454551-0903

جهت مشاهده سایر تورهای استانبول کلیک کنید

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX