تور آنتالیا 01 ، 02 و 03 دی 1401

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
02 دی 1401
پنجشنبه
08 دی 1401
شنبه
03 دی 1401
جمعه
09 دی 1401
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
910,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,094,500 تومان 20,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,499,500 تومان 26,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,109,500 تومان 14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,470,000 تومان 21,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,964,500 تومان 29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,534,500 تومان 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,929,500 تومان 22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,964,500 تومان 29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,949,500 تومان 15,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,034,500 تومان 22,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,174,500 تومان 29,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,054,500 تومان 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,384,500 تومان 29,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,054,500 تومان 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,559,500 تومان 23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,909,500 تومان 30,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,159,500 تومان 15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,029,500 تومان 24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,429,500 تومان 32,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,684,500 تومان 15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,864,500 تومان 27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,734,500 تومان 36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,524,500 تومان 16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,179,500 تومان 27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,894,500 تومان 36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,734,500 تومان 16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
33,064,500 تومان 31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,769,500 تومان 43,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,005,000 تومان 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
35,374,500 تومان 33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,129,500 تومان 46,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,624,500 تومان 18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,739,500 تومان 34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,229,500 تومان 48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,044,500 تومان 19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
دلوکس
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,999,500 تومان 36,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,329,500 تومان 50,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,464,500 تومان 19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
36,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
51,964,500 تومان 49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,904,500 تومان 72,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,294,500 تومان 24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
79,999,500 تومان 76,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,844,500 تومان 115,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,744,500 تومان 33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار پاسپورت با 06 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848

تلفن پشتیبانی : 09125887057
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX