تور آنتالیا 01 ، 02 و 03 دی 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
910,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,692,700 تومان 20,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,975,700 تومان 26,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,821,700 تومان 14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,042,000 تومان 21,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,374,700 تومان 29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,276,700 تومان 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,473,700 تومان 22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,374,700 تومان 29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,645,700 تومان 15,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,576,700 تومان 22,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,580,700 تومان 29,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,748,700 تومان 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,748,700 تومان 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,091,700 تومان 23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,301,700 تومان 30,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,851,700 تومان 15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,533,700 تومان 24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,773,700 تومان 32,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,366,700 تومان 15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,314,700 تومان 27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,996,700 تومان 36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,700 تومان 16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,623,700 تومان 27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,172,700 تومان 36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,396,700 تومان 16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
32,434,700 تومان 31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,897,700 تومان 43,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,643,000 تومان 18,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
34,700,700 تومان 33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,193,700 تومان 46,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,250,700 تومان 18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,039,700 تومان 34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,253,700 تومان 48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,662,700 تومان 19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات : دلوکس
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,275,700 تومان 36,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,313,700 تومان 50,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,074,700 تومان 19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
36,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
50,974,700 تومان 49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,458,700 تومان 72,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,812,700 تومان 24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
78,475,700 تومان 76,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,542,700 تومان 115,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,082,700 تومان 33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848

تلفن پشتیبانی : 09125887057
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX