تور آنتالیا 01 ، 02 و 03 دی 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,074,700 تومان 19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,975,700 تومان 26,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,040,700 تومان 11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,259,700 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,383,700 تومان 19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,284,700 تومان 26,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,555,700 تومان 12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,259,700 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,413,700 تومان 20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,520,700 تومان 27,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,259,700 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,992,700 تومان 30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,761,700 تومان 12,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,259,700 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848

تلفن پشتیبانی : 09125887057
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX