02157738 02188974787

تور آنتالیا 22 و 23 دی 1401

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
23 دی 1401
پنجشنبه
29 دی 1401
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:25
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 04:25
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:59
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
2 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,199,500 تومان 20,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,024,500 تومان 26,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,219,500 تومان 12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,439,500 تومان 8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,039,500 تومان 20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,389,500 تومان 27,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,534,500 تومان 12,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,439,500 تومان 8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,404,500 تومان 22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,594,500 تومان 30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,954,500 تومان 13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,439,500 تومان 8,990,000 تومان
گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,719,500 تومان 22,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,224,500 تومان 30,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,164,500 تومان 13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,439,500 تومان 8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,504,500 تومان 24,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,545,000 تومان 32,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,004,500 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,439,500 تومان 8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
گالادینر
2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
dlx/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
dlx sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,990,000 تومان
آبگرم/گالادینر
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار پاسپورت با 06 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX