تور آنتالیا 29 و 30 دی 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,645,700 تومان 15,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,044,700 تومان 18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,533,700 تومان 24,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,151,700 تومان 25,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,383,700 تومان 19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,520,700 تومان 27,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,216,700 تومان 10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,516,700 تومان 20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,550,700 تومان 28,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,143,700 تومان 11,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,825,700 تومان 21,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,065,700 تومان 29,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,246,700 تومان 11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX