02157738 02188974787

تور آنتالیا 20 و 21 بهمن 1401

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
20 بهمن 1401
چهار شنبه
26 بهمن 1401
جمعه
21 بهمن 1401
پنجشنبه
27 بهمن 1401
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:10
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:10
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,939,500 تومان 18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,294,500 تومان 24,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,429,500 تومان 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,459,500 تومان 21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,704,500 تومان 28,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,954,500 تومان 13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,564,500 تومان 21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,809,500 تومان 28,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,954,500 تومان 13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,614,500 تومان 22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,594,500 تومان 30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,374,500 تومان 13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,874,500 تومان 23,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,799,500 تومان 32,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,899,500 تومان 14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
2 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,504,500 تومان 24,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,639,500 تومان 32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,004,500 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
sea/آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
dlx/آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
dlx sea/آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار پاسپورت با 06 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX