تور آنتالیا 11 و 12 اسفند 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,404,700 تومان 30,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,482,700 تومان 13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,988,700 تومان 23,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,052,700 تومان 32,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,945,700 تومان 25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,245,700 تومان 35,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,512,700 تومان 14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,769,700 تومان 25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,790,700 تومان 36,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,821,700 تومان 14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
27,284,700 تومان 26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,790,700 تومان 36,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,005,700 تومان 27,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,026,700 تومان 37,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
28,726,700 تومان 27,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,262,700 تومان 39,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,748,700 تومان 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
31,095,700 تومان 30,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,970,700 تومان 42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,275,700 تومان 36,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,373,700 تومان 52,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,323,700 تومان 17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آب گرم
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
92,174,700 تومان 89,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,305,700 تومان 137,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,172,700 تومان 36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس یک کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود دو کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX