تور لحظه آخری آنتالیا 01 فروردین 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
35,524,700 تومان 34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,537,200 تومان 43,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,799,700 تومان 26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم - دید غیر مستقیم دریا
2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : infinity by pool 4 pax
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
73,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 05 شب و 06 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX