تور آنتالیا 04 و 05 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
56,433,700 تومان 54,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,664,700 تومان 72,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,421,700 تومان 34,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
77,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
109,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
136,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
203,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
152,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
228,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
182,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
276,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX