تور آنتالیا 19 و 20 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
930,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
92,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
185,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
116,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
146,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
202,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
210,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
357,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
117,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX