تور آنتالیا 08 ، 09 و 10 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
23,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
91,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
105,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
166,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
239,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
92,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
200,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
341,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
110,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX