تور آنتالیا 08 ، 09 و 10 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
90,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
105,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
113,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
162,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
235,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
197,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
339,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
106,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX