تور آنتالیا 16 و 17 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 01:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 01:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
17,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
45,830,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,782,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز معراج + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.200.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09208575650
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX