تور 7 شب ارمنستان شهریور 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات : ECONOMY
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR KING
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت در هتل 07 شب و 08 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور ارمنستان از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..
مسافر برای ورود به ارمنستان در ایران 48 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد(مراکز تحت تایید ایرلاین،افرادی که 2 دوز واکسن را زده اند و 14 روز از دوز دوم واکسنشان گذشته باشد نیازی به تست PCR برای رفت ندارند) هنگام بازگشت 72 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد.
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX