تور آنتالیا بهمن 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : LAGOON SUITE
2 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا زمستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.ص
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
تلفن شرکت : 02188974787 - 02157737
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607 6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX