تور آنتالیا بهمن 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
49,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات : LAGOON SUITE
2 تخته (هرنفر)
74,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا زمستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.ص
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
تلفن شرکت : 02188974787 - 02157737
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607 6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX