تور آنتالیا بهمن 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
47,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات : LAGOON SUITE
2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا زمستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.ص
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
تلفن شرکت : 02188974787 - 02157737
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607 6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX