آنتالیا نوروز 1403 (08،07و 09 فروردین)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : family 4 pax دو بزرگسال + دو کودک
2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : family 4 pax دو بزرگستا + دو کودک
2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : suite swim up 4 pax
2 تخته (هرنفر)
89,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
2 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس اینفینیتی
2 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
✔✔✔ بدون تغییر قیمت ( نوسانات ارز ) تور خود را سریعتر رزرو نمایید و از شرایط ویژه بهره مند شوید ✔✔✔
پرواز✔✔✔شرایط پیش فروش اقساط تور آنتالیا نوروز 1403✔✔✔
✔ شرایط ویژه پرداخت برای پیش ثبت نام های تور آنتالیا نوروز 1403 به شرح ذیل می باشد :
رزرو از 06 بهمن الی 20 اسفند - ( 5% کارمزد بابت هر ماه )
از 06 بهمن الی 20 اسفند : پیش پرداخت 50% - اقساط 50% با کارمزد 5% بابت هر ماه
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
***نرخ دوم کودک 06 تا 12 سال را با کانتر فروش چک نمایید .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX