آنتالیا لحظه آخری 16 و 17 فروردین 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
47,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
51,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : لاکچری لاگون
2 تخته (هرنفر)
77,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : swim up infinity
2 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX