تور آلانیا 23 فروردین با پرواز مستقیم تابان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • تابان تابان
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تابان تابان
 • Economy
 • ساعت سفر 16:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 16:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات : Villa Room
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
120,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
205,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 اقامت در هتل 07 شب و 08 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آلانیا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز تابان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX