تور آلانیا 06 اردیبهشت پرواز مستقیم تابان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • تابان تابان
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تابان تابان
 • Economy
 • ساعت سفر 16:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 16:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات : DELX SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
120,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
204,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 اقامت در هتل 07 شب و 08 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آلانیا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز تابان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX