تور کوش آداسی 12 خرداد با معراج

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • معراج ایر معراج ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج ایر معراج ایر
 • Economy
 • ساعت سفر 02:30
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:30
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : land view
2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : land view
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : land view
2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : land view - family suite
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : standard - garden view
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : standard - sea view
2 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : standard - land view
2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان
توضیحات : junior suite - land view - 4 pax
2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان
توضیحات : family 5 pax - land view 3 ADL + 2 CHD
2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
41,890,000 تومان
توضیحات : FAMILY 4 PAX 2ADL + 2 CHD
2 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : JUNIOR SUITE - 3 PAX
2 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR - SEA SIDE VIEW
2 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان
توضیحات : FAMILY ROOM
2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR ROOM - LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR - SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SUEPRIOR ROOM
2 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : STD - LARGE ROOM
2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
39,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
خدمات تور : 
بلیط رفت و برگشت پرواز معراج به ازمیر از تهران - 06 شب و 07 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل ) - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی 
توضیحات تور : 
تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز معراج + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی  با آژانس ابرآسا پرواز
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.
شماره تماس های شرکت : 02157738 - 0218897478
شماره تماس های ضروری : 09351434848 - 09125887057 - 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX