تور آنتالیا 26 و 27 خرداد 1402

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
26 خرداد 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
شنبه
27 خرداد 1402
جمعه
02 تیر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
2 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
65,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
73,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
80,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
82,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
94,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آبگرم
2 تخته (هرنفر)
96,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
97,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
97,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
112,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
114,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
187,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
119,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
147,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
209,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
210,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
358,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
115,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی رایگان
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار پاسپورت با 06 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 احسان کرم بیگی 09129638423
4 سپیده معصومی 09129234563
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX