تور آنتالیا 26 و 27 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
96,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
187,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
119,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
147,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
209,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
210,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
358,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
115,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX