تور آنتالیا 15 ، 16 و 17 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
99,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
129,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
168,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
243,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
91,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
203,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
350,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
109,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX