تور آنتالیا 22 ، 23 و 24 تیر

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
541,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
103,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
110,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
130,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
170,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
244,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
94,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
203,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
348,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
111,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX