تور آنتالیا 15 و 16 دی 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,190,700 تومان 16,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,636,700 تومان 24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,143,700 تومان 11,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,074,700 تومان 19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,666,700 تومان 25,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,138,700 تومان 28,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,864,700 تومان 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
22,340,700 تومان 21,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,374,700 تومان 29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,919,700 تومان 30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,070,700 تومان 12,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
23,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : گالادینر
2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
30,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
30,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
30,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
2 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم/گالادینر
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX