تور آنتالیا 27 و 28 بهمن 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,842,700 تومان 25,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,203,700 تومان 13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,168,700 تومان 29,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,194,700 تومان 23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,022,700 تومان 31,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
23,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,567,700 تومان 32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,048,700 تومان 25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,009,700 تومان 33,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,748,700 تومان 15,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آب گرم
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : dlx/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : dlx sea/آبگرم
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم/
2 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1401+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX