تور آنتالیا 12 و 13 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
87,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
102,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
127,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
169,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
93,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX