تور آنتالیا 12 و 13 خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
102,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
126,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
178,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
168,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
285,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
93,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX