تور انتالیا 01 ، 02 و 03 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
75,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
135,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
204,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX