تور انتالیا 01 ، 02 و 03 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
83,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
137,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
206,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX