تور آنتالیا 01 ، 02 و 03تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
23,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
94,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
104,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
150,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
214,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
201,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
345,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
109,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX