تور آنتالیا 01 ، 02 و 03تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:15
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:15
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:15
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
93,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
181,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
160,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
149,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
213,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
83,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
200,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
344,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
108,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX