تور آنتالیا 29 ، 30 و 31 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:15
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • 
تیلویند تیلویند
 • Economy
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 20:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
29,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
103,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
104,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
181,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
113,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
158,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
116,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
142,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
202,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
168,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
268,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
103,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
204,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
349,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
112,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز تیلویند + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650


6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX