تور آنتالیا 30 و 31 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 01:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 01:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 00:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
49,306,100 تومان 47,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,894,400 تومان 80,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,681,900 تومان 31,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
توضیحات :
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
48,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
45,830,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز معراج + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.200.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09208575650
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX