تور 4 شب ارمنستان مهر و آبان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 14:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای آرنا فلای آرنا
 • Economy
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
 • ساعت سفر 12:00
 • مدت سفر 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 04 شب و 05 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور ارمنستان از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..
مسافر برای ورود به ارمنستان در ایران 48 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد(مراکز تحت تایید ایرلاین،افرادی که 2 دوز واکسن را زده اند و 14 روز از دوز دوم واکسنشان گذشته باشد نیازی به تست PCR برای رفت ندارند) هنگام بازگشت 72 ساعت قبل از پرواز باید تست کرونا انجام دهد.
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX