تور آنتالیا 03 و 04 خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : دید غیر متسقیم دریا
2 تخته (هرنفر)
72,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
73,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
77,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
172,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
105,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
129,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
218,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
132,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
224,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
146,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
249,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
81,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX