تور بدروم ( فرودگاه بدروم ) 27 اردیبهشت

هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : club room
2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : club room
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
41,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : club room
2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : club room
2 تخته (هرنفر)
44,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : village room
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN VIEW
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
47,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : DLX SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان
توضیحات : ANEX ROOM
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور بدروم بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ایران ایرتور + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر بدروم
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX