تور 10 شب آنتالیا نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
60,759,700 تومان 58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,257,600 تومان 77,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,042,800 تومان 42,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,799,700 تومان 26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
68,999,700 تومان 66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
- -
کودک با تخت (هر نفر)
- -
کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
توضیحات : FAMILY 4 PAX
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : infinity pool 4 pax
2 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
91,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAND
2 تخته (هرنفر)
96,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
168,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
125,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
189,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
136,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
208,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
152,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
234,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 بیمه مسافرتی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 10 شب و 11 روز اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 10 شب و 11 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس ابرآسا پرواز

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX