تور آنتالیا ویژه نوروز 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
26,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
46,247,000 تومان 44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,820,600 تومان 60,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,898,200 تومان 31,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
58,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
86,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
94,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
105,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX