تور آنتالیا ویژه نوروز 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
30,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
50,367,000 تومان 48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,940,600 تومان 64,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,018,200 تومان 35,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,799,700 تومان 26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
51,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
62,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
65,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
68,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
90,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
98,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
109,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX