تور آنتالیا ویژه نوروز 1402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
25,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
45,217,000 تومان 43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,790,600 تومان 59,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,868,200 تومان 30,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
46,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
56,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
57,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
60,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
85,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
93,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
104,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX