آفر تور آنتالیا نوروز 1402 ( قاضی پاشا )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:10
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:10
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:10
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
39,644,700 تومان 38,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,459,700 تومان 48,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,374,700 تومان 29,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 pax
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAND
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : infinity suite 4 pax
2 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
94,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
141,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX