آفر تور آنتالیا نوروز 1402 ( قاضی پاشا )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:10
 • ساعت سفر 04:25
 • مدت سفر 03:10
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:10
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,429,700 تومان 47,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,344,700 تومان 28,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : 4 pax
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAND
2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : infinity suite 4 pax
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX