آفر تور آنتالیا نوروز 1402 - کامل

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,883,800 تومان 47,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,986,900 تومان 25,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : INFINITY BY POOL 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : INFINITY BY POOL
2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX