آفر تور آنتالیا نوروز 1402 - کامل

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 03:25
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 03:25
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:45
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:45
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,584,700 تومان 36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,913,800 تومان 48,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,016,900 تومان 26,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,014,700 تومان 17,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : INFINITY BY POOL 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : INFINITY BY POOL
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX