آفر تور آنتالیا نوروز 1402 - کامل

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:35
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
36,039,700 تومان 34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,368,800 تومان 46,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,471,900 تومان 24,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : INFINITY BY POOL 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : INFINITY BY POOL
2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX